Zwroty i wymiana

W przypadku wystąpienia wady fabrycznej producent gwarantuje wymianę struny na nową w terminie 14 dni od daty zakupu.

Wymiany należy dokonać odsyłając wadliwą strunę na adres sklepu

ZPM PRESTO S.C.
al. Grunwaldzka 14/2
80-236 Gdańsk

najlepiej w oryginalnej kopercie z dołączonym dowodem zakupu warunkującym uznanie reklamacji. Po otrzymaniu przez nas paczki prześlemy nową strunę pod wskazany adres.

Najczęściej zadawane pytania

Jak założyć konto w sklepie internetowym Presto?
Aby założyć konto w sklepie internetowym należy wybrać z menu MOJE KONTO i podać nazwę użytkownika, e-mail i hasło.
Rejestracji w sklepie można też dokonać przechodząc kolejne kroki zamówienia.

Co zrobić, gdy zapomniałem hasło do mojego konta?
Przy logowaniu należy kliknąć w link „Nie pamiętasz hasła?”, a następnie wpisać adres e-mail podany przy rejestracji. To umożliwi nam przesłanie linka do strony, na której można zmienić hasło.

Jak mogę skontaktować się ze sklepem Presto?
Na stronie KONTAKT zamieściliśmy formularz kontaktowy, jest podany również numer telefoniczny oraz adresy e-mail.

W jaki sposób można zakupić struny Prestans?
Zamówienia mogą być realizowane przez sklep internetowy, ale również telefonicznie i poprzez e-mail podane na stronie KONTAKT.

W jaki sposób można sprawdzić czy zakup został wykonany poprawnie?
Po zakończeniu zakupu, na podany adres e-mail zostanie przesłanie potwierdzenie zamówienia.

Jak mogę sprawdzić co dzieje się z zamówieniem?
Status zamówienia jest widoczny po zalogowaniu na konto.

Na jaki rachunek należy dokonywać płatności za zakupione struny?
ZPM PRESTO S.C.
al. Grunwaldzka 14/2
80-236    Gdańsk
Rachunek:  45 1030 0019 0109 8503 0011 8094

Regulamin sklepu internetowego

§1 Definicje

1. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w tych dniach.
2. Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.
5. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
6. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.
7. Miejsce wydania rzeczy – adres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.
8. Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.
9. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku z późniejszymi zmianami.
10. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia.
11. Przedmiot umowy – produkty zamówione przez Kupującego wraz z dostawą do miejsca wydania rzeczy.
12. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.prestanscellostrings.eu, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie, prowadzony jest przez firmę ZPM Presto, S.C. prowadzącą działalność pod adresem: 80-236 Gdańsk, ul. Grunwaldzka 14/2
13. Sprzedający, ZPM Presto, S.C., NIP: 9571078649, REGON:361488424, KONTO BANKOWE: 45 1030 00190109 8503 0011 8094
14. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu prawa konsumenckiego w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 kodeksu cywilnego w przypadku pozostałych Kupujących.
15. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania produktu, dane Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

§2 Warunki ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
2. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
3. Celem uzyskania dostępu do istotnych postanowień umowy w przyszłości, wszelkie tego typu informacje przekazane zostaną w postaci:
a. potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: zamówienia, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do prawa konsumenckiego, informacji o niniejszym regulaminie,
b. dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, pouczenia o prawie odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do prawa konsumenckiego.
4. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość.
5. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać aktywny adres e-mail, przeglądarkę internetową oraz włączoną obsługę Java Script
6. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

§3 Zawarcie umowy i realizacja

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
2. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
a. wybór rodzaju produktu i stopnia jego naprężenia i dodanie produktu do koszyka,
b. wybór rodzaju dostawy;
c. wybór rodzaju płatności;
d. wybór miejsca wydania rzeczy;
e. złożenie w sklepie zamówienia.
3. W sytuacji chwilowego braku dostępności produktu opcja „Włóż do koszyka” pozostanie nieaktywna do momentu ponownej dostępności danego produktu.
4. Sprzedający udostępnia dwie opcje płatności za zamówienie:
a. „płatność za pobraniem” – zapłata następuje do rąk dostawcy przy odbiorze przedmiotu umowy;
b. „przelew bankowy” – zapłata następuje na rachunek bankowy Sprzedawcy podany na stronie w zakładce KONTAKT.
5. Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia poprzez naciśnięcie guzika „Kupuję i płacę”.
6. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem – po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na rachunku bankowym Sprzedającego.
7. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego; potwierdzenie zamówienia nastąpi w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia.
8. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sprzedającego.
9. Wysłanie produktu następuje w przypadku zamówienia płatnego przelewem najpóźniej
w ciągu drugiego dnia roboczego od zaksięgowania wpłaty Kupującego na rachunku bankowym Sprzedającego albo w przypadku zamówienia płatnego za pobraniem – najpóźniej w ciągu drugiego dnia roboczego po zawarciu umowy. Przewidywany czas dostawy dla przesyłki kurierskiej to jeden dzień roboczy od dnia nadania przesyłki, natomiast dla przesyłek realizowanych za pośrednictwem Poczty Polskiej – trzy dni robocze od dnia nadania przesyłki.
10. Produkt jest wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2 pkt 3b.

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do prawa konsumenckiego lub w innej pisemnej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
4. Sprzedający wyłącza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w innej niż pisemna formie.
5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
7. Konsument ma obowiązek zwrócić produkty będące przedmiotem umowy, od której odstąpił, Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktów przed jego upływem.
8. Konsument odsyła produkty na własny koszt i ryzyko na adres podany na stronie sklepu w zakładce KONTAKT.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i zasad ich funkcjonowania.
10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktów, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania produktów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
13. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której między innymi przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§5 Rękojmia

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
2. W przypadku umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania produktu, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
3. Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
4. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
5. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
6. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
b. żądać usunięcia wady.
7. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
8. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
9. Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres podany na stronie sklepu w zakładce KONTAKT, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Konsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
10. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §4 pkt 9.
11. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumenta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
12. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
a. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
b. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
c. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
d. żądania usunięcia wady.
W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta.
13. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
14. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
15. W terminach określonych w §4 pkt 13-14 Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
16. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §4 pkt 13-14, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
17. Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
18. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez sklep zostały opisane w Polityce prywatności.

§7 Postanowienia końcowe

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego lub sądu polubownego. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

Zasady prywatności

1. Sprzedający, firma ZPM Presto, S.C. zarejestrowana w Urzędzie Miejskim w Gdańsku pod adresem 80-236 Gdańsk ul. Grunwaldzka 14/2 przestrzega zasad prywatności osób fizycznych korzystających z serwisu działającego pod adresem www.prestanscellostrings.eu
2. Niniejsze Zasady Prywatności mają zastosowanie do danych osobowych:
a. Klientów Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.prestanscellostrings.eu (tj. osób fizycznych, które ukończyły co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia w Sklepie)
b. Innych osób fizycznych, które korzystają z serwisu działającego pod adresem www.prestanscellostrings.eu a w szczególności: osób fizycznych, które dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w ramach serwisu, osób zainteresowanych zatrudnieniem w sklepie lub kontaktem z firmą w jakimkolwiek innym celu (zapytania, komentarze itd.).
3. Administratorem danych osobowych Klientów sklepu oraz osób korzystających z serwisu w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych jest firma ZPM Presto, S.C.
4. Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez firmę w celu prowadzenia sklepu, a w szczególności:
a. świadczenia dostępnych za jego pośrednictwem usług,
b. marketingu usług świadczonych przez firmę oraz marketingu usług świadczonych przez podmioty trzecie (w przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody),
c. obsługi procesu Rejestracji (tj. jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie serwisu Sklepu),
d. logowania do Konta (tj. podstrona serwisu Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m.in. otrzymywania powiadomień o zmianie statusu produktów, wyrażać opinie na temat produktów oraz kontrolować stan złożonych przez niego zamówień),
e. ewentualnego dochodzenia roszczeń,
f. przesyłania przez firmę na wskazany adres poczty elektronicznej.
g. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
h. zapewnienia sprawnego funkcjonowania Sklepu,
i. tworzenia wewnętrznych raportów i analiz,
j. tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu Sklepu,
k. dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb w/w. osób oraz Klientów,
l. zawarcia i wykonywania omowy sprzedaży produktów (włącznie z dostawą produktów) i obsługi reklamacji.
5. Dane osobowe osób korzystających z serwisu, a nie będących Klientami Sklepu przetwarzane są przez ZPM Presto, S.C. w celu dostosowania serwisu Sklepu do potrzeb w/w. osób oraz Klientów,
. ewentualnego dochodzenia roszczeń,
a. wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.
b. tworzenia statystyk oglądalności podstron w/w. serwisu.
6. Spółka zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
7. Poza przypadkami wskazanymi w pkt 1.6. powyżej informacje dotyczące Klienta lub osoby korzystającej z serwisu nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Klienta.
8. Dane dotyczące Klienta lub innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu, w tym dane osobowe, będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż to jest konieczne w związku z korzystaniem ze Sklepu lub serwisu oraz wykonywaniem umowy sprzedaży produktów (m.in. dochodzenie ewentualnych roszczeń, obsługa reklamacji i realizacja uprawnień konsumenckich), a następnie zostaną usunięte z systemu.
9. W przypadku gdy firma występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (np. za pośrednictwem poczty e-mail, SMS i inne), osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, poprzez wysłanie maila na adres prestostrings@gmail.com wpisując w tytule słowo „rezygnacja” lub pod                                   numer telefonu 58 341-62-66.
10. Każdy Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W tym celu należy wysłać maila na adres  prestostrings@gmail.com, zadzwonić pod numer telefonu 58 341-62-66 lub skorzystać z funkcji „Twoje konto” dostępnej w serwisie Sklepu.
11. ZPM Presto, S.C. informuje, że z momentem połączenia się przez Klienta lub inną osobę fizyczną z serwisem Sklepu w logach systemowych serwisu Sklepu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta lub innej osoby fizycznej, z którego Klient lub inna osoba fizyczna łączy się z serwisem Sklepu. Informujemy, że będziemy przetwarzali, zgodnie z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Klienta oraz innej osoby fizycznej korzystającej z serwisu Sklepu, a także czasu połączenia w/w. osób z serwisem Sklepu oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Klienta lub innej osoby fizycznej w serwisie Sklepu. Dane te przetwarzane są w szczególności w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych informacji statystycznych.
12. Firma wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu przez Klienta lub inną osobę fizyczną. Pliki typu cookies umożliwiają:
– utrzymanie sesji Klienta (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie serwisu Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła,
– dostosowanie serwisu Sklepu do potrzeb Klientów oraz innych osób korzystających z serwisu,
– tworzenie statystyk oglądalności podstron ww. serwisu.
13. Niektóre podstrony serwisu Sklepu oraz inne środki komunikacji z Klientami i innymi osobami fizycznymi, które korzystają z serwisu mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.
14. Jeżeli Klient umieszcza w serwisie Sklepu jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.
15. Firma ZPM Presto, S.C. oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Klientom oraz innym osobom fizycznym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu Sklepu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki treści o podobnym charakterze, należy zgłaszać w siedzibie na konto e-mail.
16. Klient uprawniony jest do korzystania z danych udostępnionych przez innych Klientów Sklepu wyłącznie w związku z korzystaniem ze Sklepu oraz za ich zgodą w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, chyba że uzyska zgodę od tych Klientów na przetwarzanie ich danych w zakresie lub celu wykraczającym poza korzystanie ze Sklepu